Obchodní a uživatelské podmínky portálu DoPraceHned.cz
Vložením inzerátu jste potvrdili svůj souhlas s těmito podmínkamilogopan

 1. DoPraceHned.cz je inzertní portál.

 2. Server umožňuje bezplatně nebo za úplatu zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky v oblasti práce a služeb soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Uživatelům není povoleno inzerovat podnikatelskou činnost jako takovou. Nabídka smí být inzerována jen konkrétně, bez skrytých poplatků a nesmí nabádat k zaplacení třetím subjektům. Např. zaměstnavatel musí ve své nabídce uvést konkrétní nabídku volné pracovní pozice nikoli obecně (přijmu větší počet lidí do výroby), nesmí tedy propagovat svou činnost nebo firmu jako celek.

 3. Na inzertním portálu DoPraceHned.cz je přísně zakázána inzerce: webu, loga, opakované symboly (např. !!!!!!!), hypertextové odkazy, propagace a šíření Multilevelmarketingu (MLM) a provizních systémů, rozesílání emailů, hraní her na internetu za úplatu ať už penězi, body apod., tzv. bezpracné výdělky, nabídka práce, jejíž charakter je v rozporu se zákony EU, nabídka práce, jejichž podmínkou je poplatek předem, nabídka práce v erotice a službách erotického charakteru, nabídka práce jejíž způsob nebo výkon není jasný, nabídka práce tanečnice, společnice, konzumentky a hostesky v zahraničí. 

 4. Na serveru je zakázáno inzerovat nekonkrétní inzeráty typu "Vydělejte si balík peněz, více info na emailu". Pokud se na serveru objeví "zakázaný" inzerát, bude smazán bez povinnosti nahradit uživateli jakýkoliv poplatek. Veškeré poplatky, pokud jsou účtovány, jsou poplatky za korekturu, kontrolu a schválení administrátorem. U inzerátů porušujících podmínky je schválení záporné a uživatel nemá v tomto případě nárok na vrácení poplatku.

 5. Inzeráty jsou přijímány pouze v českém a slovenském jazyce. Inzeráty, které jsou administrátorem vyhodnoceny jako duplicitní, jsou smazány v pořadí v jakém byly vloženy.

 6. Veškeré služby DoPraceHned.cz jsou všem Uživatelům této verze poskytovány zdarma, s výjimkou TOPovaní, které je zpoplatněno.

 7. Právo administrátora je provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, nebo inzerát úplně odstranit z nabídky, bude-li v rozporu se zákony ČR, podmínkami inzerce DoPraceHned.cz nebo dobrými mravy.

 8. Vložený inzerát bude zveřejněn po celou dobu, kterou si uživatel zvolí v menu. Po této lhůtě bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl.

 9. Uživatel může nechat svůj inzerát kdykoliv odstranit nebo upravit před uplynutím lhůty zveřejnění. K tomu je nutné zaslat prostřednictvím kontaktního formuláře "Žádost o provedení změny" nebo  "Žádost o odstranění".

 10. Provozovatel je pouze zprostředkovatel kontaktů a nepřebírá tak žádné záruky.

 11. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému webu třetí osobou.

 12. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

 13. Provozovatel nenese zodpovědnost za činnost Uživatelů služeb DoPraceHned.cz ani za způsob jakým služby DoPraceHned.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru Uživateli či třetími osobami.

 14. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by Uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb DoPraceHned.cz, neodpovídá za škody, které by Uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb DoPraceHned.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

 15. Provozovatel prohlašuje, že se věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby DoPraceHned.cz mohla vzniknout Uživatelům či třetím osobám.

 16. Provozovatel je oprávněn službu DoPraceHned.cz jakkoliv měnit bez toho, aby musel informovat Uživatele o svém záměru.

 17. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které DoPraceHned.cz nabízí.

 18. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit.

 19. Provozovatel: Pavel Brož, Rybná 716/24 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ 64061400 

 20. Pro komunikaci v souvislosti s DoPráceHned.cz používejte výhradně kontaktní formulář v záložce "Kontakt".